fbpx
 1. Bevezetés

Professional Healthy & Beauty Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1012 Budapest, Lovas utca 10.; cégjegyzék szám: 01-09-732074; adószám: 13376093-2-41; továbbiakban: „Szolgáltató) a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében, a jelen adatvédelmi szabályzatot (továbbiakban: „Szabályzat”) alkotja, amely a kliens (továbbiakban: „Kliens”), által igénybe vett szolgáltatás (továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújtását teszi lehetővé.

 1. A Szabályzat célja és vonatkozó jogszabályok

A Szabályzat célja, hogy meghatározza a Kliens és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, s megakadályozza a Kliensek adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, illetve a szabályzat rendelkezést tartalmaz az egészségügyi adatnak/betegadatoknak a statisztikai célú felhasználásáról, a szükséges felismerhetetlenné tételét követően (anonimizálás).

 1. Fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából, szerződés alapján a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Beavatkozás: a Szolgáltató által nyújtott és a Kliens által igénybe vett szolgáltatás

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás)

Egészségügyi személyazonosító adatkezelés célja és jogalapja: az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint a programban résztvevő Kliens (érintett) egészségi állapotának nyomon követése.

Felismerhetetlenné tétel: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Kliens: Azon személy, vagy személyek összessége, akik a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Orvosi titok: a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adat, továbbá a szükséges vagy folyamatban lévő, illetve befejezett gyógykezelésre vonatkozó, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatban megismert egyéb adat;

Statisztikai célú felhasználás: a Szolgáltató a Kliens adatainak anonimizálását követően saját tanulmányaihoz, statisztikai kimutatásaihoz történő felhasználása, figyelemmel kísérése

Személyazonosító adat: személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolt, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek;

 1. A Szolgáltató által kezelt adatok köre, adatkezelési célok

4.1. Adatkezelési célok

Az Adatkezelővel kötött vagy kötendő szerződések előkészítése, megkötése, végrehajtása, Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megelőzése, kivizsgálása, feltárása.

Személyes adatot a Szolgáltató az érintett hozzájárulása esetén a hatályos reklámtörvény rendelkezései szerint későbbi reklám és/vagy promóció céljára, valamint piackutatási, statisztikai adatgyűjtési célokra felhasználhatja.

Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében kezelhetőek: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a szolgáltató eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, c) a betegjogok érvényesítése.

Ezen célokból is csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatok, illetve a különleges adatok kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek, továbbá az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az ebben a bekezdésben meghatározott céloknak.

Az adatkezelő az általa kezelt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználhatja, és azokból statisztikai célra, személyazonosításra alkalmatlan módon, felismerhetetlenné tétel útján adatot szolgáltathat.

4.2. Marketing célú adatkezelés és hírlevél

marketing adatkezelés célja: a Kliensek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a Kliensek személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, Kliensi statisztikák készítése, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a beavatkozás dátuma és időpontja, a beavatkozás adatai.

Az adatok törlésének határideje: az beavatkozástól számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

hírlevél adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 9. pontjában közzétett címen lehet kérni.

A Professional Healthy and Beauty Systems Kft. a megadott adatokat további harmadik félnek nem adja át.

4.3. Klienset azonosító személyes adatok

A Kliens a kapcsolatfelvételt követően, vizsgálatokon vesz részt, amely vizsgálatok részét képezi az önkéntes adatszolgáltatás, amely szerinti adatokat illetve nyomtatványt az 1. számú melléklet tartalmazza. Ezen melléklet szerinti adatok megadása önkéntes alapon történik, és tartalmazzák az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az egészségügyi adatokat is. A nyomtatvány tartalmazza az egészségügyi adatoknak nem minősülő adatokra vonatkozó hozzájárulást is, ami az Info tv. szerinti érintett hozzájárulásának minősül.

4.4. A szolgáltatás nyújtása céljából kezelt személyes adatok

Attól függően, hogy a Kliens melyik szolgáltatást veszi igénybe, a szolgáltatás nyújtása céljából a 3. számú mellékletben csatolt táblázat szerinti adatokat, mint technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli, a szükséges mértékben és ideig, de legfeljebb az utolsó konzultációig, illetően az érintett adat megsemmisítésére irányuló nyilatkozatáig.

A kezelt adatokra vonatkozó korlátozások a Szolgáltató az igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja. Szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adatok nem kapcsolhatók össze a Kliens azonosító adataival és a Kliens hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

A Szolgáltató biztosítja, hogy az Adatkezelés Céljának megvalósulása, vagy ellehetetlenülése esetén, illetve úgyszintén ha ezt a Kliens kéri, a kezelt adatok törlésre kerülnek. A törvény vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatásokon kívül a Szolgáltatónak biztosítaniuk kell, hogy a Kliens a hozzájárulás megadása előtt és azt követően bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a Klienssel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az adatkezelés módja

Kliens a Hozzájáruló Nyilatkozat formanyomtatványon nyilatkozik adatainak kezeléséről, ezzel egyértelmű tájékoztatása az alábbi kérdésekre is kiterjed:

 1. a Szolgáltató mely személyes adatait kezeli, kezelheti;
 2. arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben, mely harmadik személyek részére adhatók át;
 3. milyen jogorvoslati lehetősége van a Kliensnek;
 4. az adatállomány kezelőjéről, és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés és feldolgozás helyéről.

 

 1. Az adatok Szolgáltató általi tárolásának időtartama

Szolgáltató az Adatkezelési Cél megszűnéséig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve addig, amíg a Kliens nem kéri azok törlését kezeli a Kliens által a Hozzájáruló Nyilatkozat útján megadott adatokat. Adatkezelés időtartamának lejártával a Kliens személyes adatait a Szolgáltató az érintettel történő beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

 1. Az adatok továbbításának esetei

Szolgáltató által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. A Szolgáltató tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, céljából, illetve a Kliens beleegyezésével és kizárólag a szükséges mértékben és ideig adhatja tovább a Kliens általa kezelt adatait. A Kliens e hozzájárulását bármikor, feltétel nélkül módosíthatja, vagy visszavonhatja. Kliens a Hozzájáruló Nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatát Szolgáltató reklám és/vagy promóció céljára, valamint piackutatási, statisztikai adatgyűjtési célokra továbbítsa feldolgozás céljára.

A jogszabályi kötelezettségénél fogva a Szolgáltató átadhatja az adatokat a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az adatok jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, a bíróságnak, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A Szolgáltató mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért, illetve egyéb adatainak törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

 1. Kliens kötelezettségei

A Kliens jogosult tájékoztatásra vonatkozó kérelmet beadni a kezelt adatokra vonatkozóan – amelyik Szolgáltató kezelte azokat – a Szolgáltatóhoz, amelyre a beadástól számított 30 napon belül írásban ad választ.

A Kliens számára saját személyes adatai vonatkozásában a betekintés lehetőségét a Szolgáltató telephelyén előzetes bejelentést követően biztosítja. Kliens bármikor és feltétel nélkül jogosult megváltoztatni Hozzájáruló Nyilatkozatát, kérheti adatainak helyesbítését, kivéve a Szolgáltató által kötelezően előírt és a szolgáltatás nyújtásához vagy a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok visszavonását. Kliens továbbá kérheti adatainak törlését, illetve zárolását is. Kliens tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik és ehhez Hozzájáruló Nyilatkozatot nem adott, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Klienst írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a Szolgáltatónak a fenti döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az egészségügyi, Info tv. alapján különleges adatok kezelése, nyilvántartása Kliens önkéntes hozzájárulása alapján a Kliensről a beavatkozás érdekében szükséges egészségügyi és személyazonosító adatot, valamint azok továbbítását nyilván kell tartani. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét. A nyilvántartás eszköze lehet minden olyan adattároló eszköz vagy módszer, amely biztosítja az adatok egészségügyi infó tv. 6.§-a szerinti védelmét. A kezelést végző orvos/szakember az általa által felvett egészségügyi adatokról, valamint az azzal összefüggő saját tevékenységéről és intézkedéseiről feljegyzést készít. A feljegyzés a nyilvántartás részét képezi.

 1. Adatkezelő, adatfeldolgozó elérhetőségei

 

9.1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

A szolgáltató neve: Professional Healthy & Beauty Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1012 Budapest, Lovas út 10.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hajpartner@professionalhair.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-732074

Adószáma: 13376093-2-41

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: + 36 20 950 1650

 

Adatkezelési nyilvántartási szám: igénylés megtörtént, megkapása folyamatban.

9.2. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:

Név: Professional Healthy & Beauty Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1012 Budapest, Lovas út 10.

 

Amennyiben a Kliens (vagy érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36-1-3911400

Budapest, 2017. augusztus 18.

 

 1. számú melléklet – Személyes adatok bekérése
 2. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat
 3. számú melléklet: A kezelt egészségügyi adatok
 4. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztatások

 

 1. melléklet

Személyes adatok bekérése:

 

 • Teljes név:
 • Születési hely és idő:
 • Telefonszám :
 • E-mail cím :

 

 1. melléklet

 

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Név:

Lakcím:

Születési hely és idő:

 

megfelelő tájékoztatás birtokában és az Adatvédelmi Szabályzatának ismeretében az alábbi adatvédelmi beleegyező nyilatkozatot teszem.

Jelen nyilatkozatom alapján hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatvédelmi Szabályzatában (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározott feltételek alapján, az abban foglalt Adatkezelők és Adatfeldolgozók a szolgáltatások nyújtásához szükséges személyes, személyazonosító és egészségügyi Adataimat a beavatkozás révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik ellátásához szükséges mértékben kezeljék.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatomban foglalt hozzájárulásom alapján történő adatkezelésre a Szabályzat, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tényeket, így különösen a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára és időtartamára, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra és kötelezettségeimre, a rendelkezésemre álló jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltatótól megkaptam, így azokat megismertem és megértettem.

 

Budapest, _____________ év ___________ hó ___nap

 

______________________________________

(Kliens aláírása)

 

 

 1. melléklet A kezelt egészségügyi adatok

 

Kliens neve:

Kliens elérhetősége:

Anamnézis:

Alkalmazott vizsgálatok, diagnózis:

Javasolt utókezelés:

Kezelés időpontja:

 

 1. melléklet A kezelt egészségügyi adatok

 

A D A T K E Z E L É S I   T Á J É K O Z T A T Ó

marketing célú adatkezeléshez

 

Az adatkezelés célja: a Kliensek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a Kliensek személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, Kliensi statisztikák készítése, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail címek, telefonszámok, faxszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja, a beavatkozás dátuma és időpontja, a beavatkozás adatai.

Az adatok törlésének határideje: az beavatkozástól számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

 

H O Z Z Á J Á R U L Ó   N Y I L A T K O Z A T

marketing célú adatkezeléshez

 

A Szolgáltató kezelésén történő részvételemmel hozzájárulok, hogy a vezeték- és keresztnevemet, e-mail címeimet, telefonszámaimat, faxszámaimat, cégnevemet, hírlevél feliratkozási hozzájárulásomat, a regisztrációm dátumát és időpontját, a rendelés dátumát és időpontját, a Professional Healthy & Beauty Systems Korlátolt Felelősségű Társaság a Kliensek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a Kliensek személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, Kliensi statisztikák készítése, számviteli kötelezettség teljesítése, hírlevél küldése érdekében rögzítse, azt a beavatkozástól számított 5 évig, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig adatként kezelje.

 

A D A T K E Z E L É S I   T Á J É K O Z T A T Ó   ÉS    T Á J É K O Z T A T Ó  

H Í R L E V É L R E   V A L Ó   F E L I R A T K O Z Á S R Ó L

hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés és gazdasági reklámtevékenység

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. pontjában közzétett címen lehet kérni.

 

H O Z Z Á J Á R U L Ó   N Y I L A T K O Z A T

hírlevéllel kapcsolatos adatkezeléshez és hírlevél küldéséhez

 

A Szolgáltató kezelésén történő részvételemmel hozzájárulok ahhoz, hogy a Professional Healthy & Beauty Systems Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírleveleket küldjön részemre, amelyben tájékoztat az aktuális információkról, valamint termékekről, ennek céljából pedig nevemet, e-mail címemet, rögzítse, azt  a jelen hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, adatként kezelje.